Adatkezelési Szabályzat a „Miutcánk.hu” web felület szolgáltatásához

Ez az adatvádelmi tájékoztató azért készült, hogy könnyebben érthető legyen, hogy milyen adatokat, milyen célból és meddig tárolunk a Miutcánk felhasználóiról

rm, amely a regisztráló Felhasználók számára ingyenesen biztosít információs csatornát és információkat a lakókörnyezetükb

Alapadatok

Az adatkezelő elérhetősége:

        Név: Miutcánk Kft

        Postai cím: Budapest, Istenhegyi út 52, 1125

        Cégjegyzékszám: 01-09-277947

        Adószám: 25486388-2-43

        Weboldal: www.miutcank.hu

        E-mail: [email protected]

        

        

1. Bevezető

1.1. Jelen Adatkezelési Szabályzat a Miutcánk.hu – www.miutcank.hu – (továbbiakban: Szolgáltató) internetes honlapon a szolgáltatást használók (továbbiakban: Felhasználó) önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján megadott személyes adatok kezelésére vonatkozik.

1.2. A Miutcánk.hu lokális közösségi oldal, közösségépítő platform, amely a regisztráló Felhasználók számára ingyenesen biztosít információs csatornát és információkat a lakókörnyezetükből, és szándéka szerint az on-line közösségépítést eszközként használva, végül valódi közösségeket hoz létre a lakókörnyezetedben (a továbbiakban: Szolgáltatás).  

1.3. Felhasználó az a természetes vagy jogi személy, aki a regisztráció során adatainak megadásával jogosulttá válik a Szolgáltatás igénybevételére. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a regisztráció és a Szolgáltatás igénybevétele nem biztosíték arra, hogy minden, a számára fontos információhoz hozzájut, mert az információk tartalmát a Felhasználók vagy más által megadott és közzétett közlések adják. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználók vagy más által megadott adatok és az általuk közölt, illetve közzétett információk valóságtartalmáért. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben a valóságnak nem megfelelő felhasználói profilokat talál azokat eltávolítja a Miutcánk.hu web-oldalról.

1.4. A jelen Adatkezelési Szabályzat megismerése után a Miutcánk.hu web-oldalra történő regisztrációval és a szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó hozzájárul, hogy megadott személyes adatait a Szolgáltató jelen Adatkezelési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezelje.

2. Az adatkezelés elvei

2.1. Az Szolgáltató - egyben adatkezelő - kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

2.2. A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

2.3. A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.

2.4. A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, a hatékony együttműködés elősegítése érdekében a szükséges mértékű lehet.

2.5. A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

2.6. A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy a hatékony együttműködés elősegítése érdekében az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé.

2.7. A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

2.8. Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

2.9. A Szolgáltató kizárólag a Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatait kezeli a célhoz kötöttség elvének megfelelően, kizárólag oly módon, annyi ideig és arra a célra, amelyet jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott, és amelyhez a Felhasználó a regisztráció során kifejezett hozzájárulását adta.

2.10. A Szolgáltató annak érdekében, hogy a megadott személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes szakaszában biztosítsa, minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz.

2.11. Jelen Adatkezelési Szabályzatban használt kifejezések a

2.11. Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2.12. A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

3. Az adatkezelés célja

3.1. A Szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés közvetett célja, hogy a Felhasználó lakókörnyezetében, szándéka szerint az on-line közösségépítést eszközként használva, végül valódi helyi közösségeket hozzon létre a regisztrált Felhasználók között.

3.2. Az adatkezelés közvetlen célja:

4. Az adatkezelés jogalapja

4.1. A személyes adatok felvétele és kezelése a Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul, melyet a Felhasználó a regisztrációs felület kitöltésével, és a jelölőnégyzet (checkbox) kipipálásával ad meg.

5. A kezelt adatok köre, adatkezelő, adatfeldolgozó

5.1. A Szolgáltatás kizárólag regisztrációval vehető igénybe, amely regisztráció során a szükséges személyes adatok felvételére és kezelésére kerül sor. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. A teljes átláthatóság érdekében a szolgáltatás során az alább felsorolt adatokat kezelhetjük:

5.2. A Szolgáltató a Szolgáltatás működtetése során adatfeldolgozót nem vesz igénybe, és a kezelt adatokat a törvénybe foglalt kötelező adattovábbítás esetét kivéve (7. pont) harmadik személynek nem továbbítja.

5.3. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges személy kizárólag a Szolgáltató, azonban az üzemeltetéshez az adatok megismerése nem szükséges, ezért a Szolgáltató a kezelt adatokat kizárólag a kötelező adattovábbítás (7. pont), valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogok gyakorlása (9. pont) esetén az adategyeztetés miatt ismeri meg ténylegesen.

5.4. A Szolgáltatás igénybevétele úgynevezett süti-k alkalmazásával is jár, amelyek segítségével tudja a Miutcánk.hu biztosítani a legjobb felhasználói élményt a Számodra.

 

6. Az adatkezelés időtartama

6.1. A Szolgáltató a jelen Adatkezelési Szabályzatban, az alábbiakban meghatározott időtartam alatt kezeli a Felhasználó által megadott személyes adatokat. A Szolgáltató a Szolgáltatás működtetése céljából kezelt személyes adatokat az adatkezelési cél megszűnésével vagy a Felhasználó ilyen tartalmú rendelkezése alapján véglegesen törli, és az adatkezelést megszünteti.

6.2. A Szolgáltatásról bármikor lehetőség van leiratkozni, erre a felhasználó saját profil oldalán van lehetőség: https://miutcank.hu/#/profil. Ekkor visszaállíthatatlanul eltávolítjuk a profilodat, amely egyúttal az adatkezeléshez megadott hozzájárulás visszavonásának minősül. A profilod törlését és a hozzájárulás visszavonását követően a Szolgáltatás nem vehető igénybe, arra csak újbóli regisztrációt követően van lehetőség.

7. Adattovábbítás

7.1. A Szolgáltató a Szolgáltatás működtetésével kapcsolatos személyes adatokat harmadik személyek részére nem továbbítja, azonban bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása végett. E szervek megkeresése alapján, a megkereső által a pontos cél és az adatok körének megjelölése mellett a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat.

8. Az Adatkezelési Szabályzat módosítása

8.1. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A Felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított Adatkezelési Szabályzatot.

9. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek

Az adatkezeléssel kapcsolatos, jelen Adatkezelési Szabályzatban ismertetett jogokkal, jogorvoslati lehetőségekkel a Felhasználó a személyazonosságának és az adattal való kapcsolatának igazolása esetén élhet.

9.1. Adatok módosítása, törlése, zárolása

9.1.1. A Felhasználó bármikor módosíthatja a felhasználói felületen kialakított profilját, illetve megadott személyes adatait, vagy kezdeményezheti azok törlését (a kötelező adatkezelés kivételével) a profiloldalán https://miutcank.hu/#/profil, vagy az [email protected] e-mail címre írt levélben.

9.1.2. A Szolgáltató törli a Felhasználó személyes adatait, ha azok kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

9. 2. Tájékoztatás

A Felhasználó bármikor jogosult a Szolgáltatótól tájékoztatást kérni a Szolgáltatással kapcsolatban kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az [email protected] címen. A Felhasználó kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad a Szolgáltatással kapcsolatban a Felhasználóra vonatkozó kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül adja meg a Felhasználó által kért tájékoztatást.

9.3. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,

 1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kötelező adatkezelés kivételével);
 2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 3. valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.

Ha a Szolgáltató a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja.

9.4. Jogorvoslat

Ha a Felhasználó (vagy más érintett) úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte, fordulhat az illetékes bírósághoz vagy vizsgálatot kezdeményezhet a

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, melynek elérhetősége:

Cím: 1145 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap:
www.naih.hu

Telefon: +36-1-391-1400


Felhasználási Feltételek Miutcank.hu-n

 1. Preambulum

 1. Jelen szerződés (továbbiakban: Felhasználási Feltételek) célja a Miutcánk Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám:  Cégjegyzékszám: 01-09-277947; székhely: 1125 Budapest Istenhegyi út 50-52; adószám: 25486388-2-43; továbbiakban: Szolgáltató), mint a miutcank.hu (továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője és a Weboldalt igénybevevők közötti jogviszony szabályozása.
 2. A Weboldal célja olyan közösségi oldal biztosítása, amely az oldalt igénybevevő természetes és jogi személyek (továbbiakban: Felhasználó) számára, a regisztrációjuk során lakóhelyként, illetve székhelyként megadott azonos lakókörzet szerinti Felhasználókból álló csoportok létrehozásával ismerkedési, kapcsolattartási, tájékozódási, hirdetési lehetőséget biztosít (továbbiakban: Szolgáltatás).
 3. A Felhasználási Feltételt a Felhasználó a regisztrációja során köteles elfogadni, annak elfogadása nélkül nem tudja véglegesíteni regisztrációját, illetve létrehozni saját felhasználói fiókját (továbbiakban: Fiók). A Felhasználó a regisztráció során jelölőnegyzét kipipálásával, mint akaratával mindenben egyezőt fogadja el a Felhasználási Feltételt, továbbá a regisztráció során megadott adatainak kezelése vonatkozásában az Adatvédelmi Szabályzatot.
 4. A Szolgáltató üzemelteti – a tárhelyszolgáltató által biztosított tárhelyen – a Weboldalt, mely tevékenysége keretében köteles biztosítani a Szolgáltatás informatikai hátterének akadálymentes és rendeltetésszerű működését, ideértve a Szolgáltatás céljának teljesítéséhez, szükséges valamennyi alapvető feltételt. E kötelezettsége teljesítésének rajta kívül álló okra visszavezethető lehetetlenülése esetén a Szolgáltató nem felel. A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel e körben. A Szolgáltató ugyanakkor jogosult a Weboldal karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a Szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül
 5. A regisztrációval létrejövő szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek. A Felek a szerződéskötés nyelveként a magyar nyelvet jelölik meg.

 1. A szerződés létrejöttének lépései

 1. A Szolgáltatást igénybe venni kívánó személyek a http://miutcank.hu/#/regisztracio cím alatt tudnak Felhasználói Fiókot létrehozni. Ennek során első lépésként a Felhasználó a pontos lakcímét adja meg, amely adat azonban más Felhasználó számára nem válik megismerhetővé.
 2. A Felhasználó a regisztrációja során az alábbi adatokat bocsátja továbbá a Szolgáltató rendelkezésére:
 1. Vezetéknév
 2. Keresztnév
 3. E-mail cím
 4. Nem
 5. Születési dátum
 1. A Felhasználó a regisztrációja során a valóságnak megfelelő adatokat köteles feltüntetni. A valóságnak meg nem felelő adatok megadásából eredő károkat, következményeket a Felhasználó viseli, azt a Szolgáltatóra nem háríthatja. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni a Felhasználó által a regisztráció során megadott adatokat, azok valótlanságából, hibájából, illetve hiányosságából eredő károkért nem felel.
 2. A Felhasználó a regisztrációja során jelszót választ magának, amely a későbbiekben biztosítja, hogy a Felhasználó és csak a Felhasználó használhassa a Felhasználói Fiókot. A jelszó bizalmasságának megőrzése a Felhasználó felelőssége. A Felhasználói Fiók arra nem jogosult személy általi használatából eredő károkat a Felhasználó viseli. A Felhasználó a jelszó elfelejtése esetén a http://auth.miutcank.hu/forgot cím alatt tud helyreállítást igényelni.
 3. A Felhasználó a regisztráció során jogosult képet feltölteni magáról, amelyek használatára a Szolgáltató csak a Felhasználási Feltételek keretei között jogosult.
 4. A Felhasználó döntése szerint jogosult a 2.2. és 2.5. pontban megjelölt adatokat a Facebook.com alatt regisztrált felhasználói adataival összekapcsolva megadni a regisztrációja során. A Szolgáltató ilyen esetben is kizárólag a szóban forgó terjedelemben jogosult megismerni a Felhasználó adatait.
 5. A Felhasználó az eddigiekben megjelölt adatok megadása után jogosult véglegesíteni a regisztrációját azzal, hogy a Felhasználó által megadott e-mail címre a Szolgáltató a Felhasználói Fiók aktiválása érdekében egyediesített kódot küld meg.
 6. Amennyiben korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy kíván regisztrálni a Weboldalon, szükséges külön megküldeni az [email protected] e-mail elérhetőségre a törvényes képviselőjének hozzájárulását magában foglaló nyilatkozatát a regisztrációval egyidejűleg. Ennek hiányában a korlátozottan cselekvőképes kiskorú regisztrációja nem érvényes.
 7. A Szolgáltató és a Felhasználó között – a regisztráció által – létrejövő jogviszony a Felhasználó Fiókjának törléséig áll fenn határozatlan időtartam erejéig.
 8. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ugyanazon e-mail címmel több lakóhely/székhely tekintetében is regisztrált Felhasználó Fiókjait – az elsőként regisztrált Fiók kivételével – törölje.
 9. A Szolgáltató egyébiránt fenntartja magának a jogot, hogy a Weboldalon megvalósított magatartásokat moderálja.

 1. Kereskedelmi tevékenység folytatása

 1. A Szolgáltató külön megállapodás (továbbiakban: Egyedi Szerződés) keretében lehetőséget biztosít a Felhasználó számára, hogy regisztrációját követően gazdasági reklámot tegyen közzé, amely a többi – azonos lakókörzetben érintett – Felhasználó számára elérhető. Gazdasági reklámot az alábbi rendelkezések szerint kizárólag az Egyedi Szerződést kötő Felhasználó közölhet a Weboldalon keresztül.
 2. Az Egyedi Szerződés keretében a Felhasználó a 2.2. pontban foglalt adatain túl köteles megadni adószámát is. Az Egyedi Szerződést a Szolgáltató köteles 5 évig megőrizni.
 3. Az Egyedi Szerződést kötő Felhasználó jogosult saját weboldalát hivatkozásként megjelölni a Weboldalon. Ugyanakkor a webhely megjelölése során is megfelelően alkalmazni kell a 3.8. és 3.9. pontban foglalt rendelkezéseket.
 4. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az Egyedi Szerződés keretében megjelölt gazdasági reklámtevékenység tekintetében – megengedhetősége szempontjából – előzetes vizsgálatot folytasson le, illetve a gazdasági reklám engedélyezése esetén folyamatosan ellenőrizze a Weboldalon közzétett gazdasági reklám szerződésszerűségét. A Szolgáltató – amennyiben azt észleli, hogy a közzétett gazdasági reklám nem felel meg az Egyedi Szerződésben kikötött feltételeknek – jogosult azt haladéktalanul, előzetes felszólítás nélkül eltávolítani a Weboldalról.
 5. A Szolgáltató jogosult megválogatni, hogy kivel kíván Egyedi Szerződést kötni.
 6. A Gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Grt.) rendelkezéseinek megfelelően a Szolgáltató és Felhasználó elismerik, hogy a gazdasági reklám közzététele esetén közöttük közvetítői jogviszony jön létre. Ennek megfelelően a gazdasági reklám által értékesíteni célzott termék vagy szolgáltatás Felhasználó általi igénybevétele esetén a Szolgáltató az e jogviszonyból következő, Felhasználók viszonylatában megvalósuló károkért nem vállal felelősséget.
 7. A Felhasználók a Felhasználási Feltételek elfogadásával egyértelműen és kifejezetten beleegyeznek abba, hogy a Grt. 6. § (1) bekezdése értelmében őket közvetlenül a Weboldalon keresztül gazdasági reklám közlése céljából az Egyedi Szerződést kötő Felhasználók megkereshessék. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor visszavonható a 6.2. pontban megjelölt e-mail címre írt kérelem útján.
 8. Tilos a Grt.-ben tilalmazott reklámok közzététele a Weboldalon[1], így különösen, de nem kizárólagosan az alábbi reklámok közzététele.
 1. Az erőszakos, illetve a személyes vagy a közbiztonságot veszélyeztető magatartásra ösztönző reklám.
 2. Az olyan reklám, amely a környezetet, illetve a természetet károsító magatartásra ösztönöz.
 3. Az olyan reklám, amely a gyermek- és fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését károsíthatja.
 4. Az olyan gyermek-, illetve fiatalkorúaknak szóló reklám, amely alkalmas a gyermek-, illetve fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődésének kedvezőtlen befolyásolására, különösen azáltal, hogy erőszakra, szexualitásra utal vagy azt ábrázol, vagy témájának meghatározó eleme az erőszakos módon megoldott konfliktus.
 5. Az olyan reklám, amely gyermek- vagy fiatalkorút veszélyes, erőszakos vagy a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutat be.
 6. Az olyan reklám, amely a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal ábrázolja, különösen amelyik nemi aktust vagy nemi szervet nyíltan ábrázol (pornográfreklám).
 7. A szexuális szolgáltatás reklámja.
 8. Az olyan áru reklámja, amely rendeltetése szerint szexuális ingerkeltésre irányul.
 9. Az olyan áru reklámja, amelynek előállítása vagy forgalmazása jogszabályba ütközik.
 10. Tilos továbbá a tudatosan nem észlelhető reklám.
 1. Amennyiben a Szolgáltató a Grt. irányadó rendelkezéseibe ütköző, vagy egyébként más Felhasználók érdekeit sértő gazdasági reklámtevékenységet észlel a Weboldalon, köteles azt tudomásszerzésétől haladéktalanul eltávolítani.

 1. Hírlevél küldése

 1. A Szolgáltató a 4.2. és 4.3. pontban foglalt esetekben jogosult a Felhasználó által regisztrációja során megadott e-mail címre heti gyakorisággal hírlevelet küldeni, a rendszer üzeneteken felül.
 2. A Felhasználó a regisztrációja során jogosult külön jelölőnégyzet kitöltése által amellett dönteni, hogy kéri a 4.1. pontban foglalt helyi ajánlat hírlevél-szolgáltatást.
 3. A Felhasználó később is jogosult úgy dönteni Fiókjában, hogy a 4.1. pont szerinti hírlevél-szolgáltatást kéri.
 4. A Felhasználó a profil oldalán (https://miutcank.hu/#/profil) beállíthatja a hírlevél-szolgáltatás felfüggesztését. A Szolgáltató 3 napon belül vállalja a hírlevél-szolgáltatás felfüggesztését. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a törlésre nyitva álló határidőn belül, az adatbázisból történt törlésig a Felhasználó újabb hírlevelet kaphat.

 1. A Felhasználói Fiók törlése

 1. A fentebb szabályozott esetkörökön felül jogosult a Szolgáltató törölni a Fiókot, amennyiben a Felhasználó jogellenes, illetőleg más Felhasználók érdekeit súlyosan sértő magatartást fejt ki a Weboldalon, így különösen a Felhasználási Feltételek 7. pontjában szabályozott esetek észlelése esetén.
 2. A Felhasználó jogosult 6.2. pontban megjelölt módon Fiókjának törlésére. A Szolgáltató a kérelem megérkezésétől számított 2 napon belül köteles törölni a Felhasználó Fiókját, illetve az Adatvédelmi Szabályzattal összhangban ezen időponttól kezdődően a Felhasználó által a regisztrációja során megadott adatokat nem jogosult a továbbiakban kezelni.
 3. Amennyiben a Felhasználó a Fiókjába 180 napon belül nem jelentkezik be, a Szolgáltató jogosult törölni az érintett Felhasználó regisztrációját.
 4. A Felhasználói Fiók törlése által minden egyéb, a Fiókhoz köthető jog és kötelezettség megszűnik (pl.: hírlevél-szolgáltatás).

 1. Általános tájékoztatás

 1. A Szolgáltató neve jelen Felhasználási Feltételek 1.1. pontjában található. A Szolgáltató valamennyi előírt személyes adatát feltünteti „Impresszum” (http://miutcank.hu/#/impresszum) cím alatt a Weboldalon.
 2. A Szolgáltató – kapcsolattartáshoz kötődő – adatai a következőek:

Név: Miutcánk Kft.

Székhely: Budapest, Istenhegyi út 52, 1125

E-mail elérhetőség: [email protected]

Telefonszám: +36703403586.

 1. A Szolgáltató minden munkanapon 10:00-től 17:00 óráig 6.2. pontban meghatározott e-mail elérhetőségén keresztül megkereshető, egyben válaszadást 72 órán belül vállal a Felhasználói megkeresések tekintetében.
 2. A Szolgáltató az Ajánlattevővel szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexnek nem aláírója és annak nem vetette alá magát.
 3. A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben első fokon megyei illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei, másodfokon országos illetékességgel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el. Az illetékes felügyelőségek listáját a következőkép érheti el: http://www.nfh.hu/data/cms114492/megyei_elerhetosegek_131001.pdf 

 1. Felhasználók jogai

 1. Tájékoztatáshoz való jog: megfelelő méretű, nyelvű, egyszerű nyelvezetű és könnyen fellelhető információt köteles adni az adatkezelő az adatkezelés lényeges szempontjairól.
 2. Hozzáféréshez való jog: a magánszemély kérhet tájékoztatást arról, hogy történik-e rá vonatkozó adatkezelés, és ha igen, akkor mely adatait kezelik.
 3. Adatok helyesbítésének kérése: az érintett jelezheti, hogy a kezelt adatok pontatlanok, és kérheti, hogy azok helyett mi kerüljön feltüntetésre – megjegyezzük, hogy az adatok pontosságáért az adatkezelőt terheli a felelősség, így célszerű időről időre ellenőrizni azok pontosságát
 4. Törléshez való jog: az érintett bármikor kérheti adatai törlését. Amennyiben az adatkezelő hozzáférést engedett harmadik személyeknek a törölni kért adatokhoz, akkor tájékoztatnia kell mindazokat, akik számára nyilvánosságra hozta az érintett adatot, hogy minden hivatkozást, illetve náluk tárolt személyes adatot töröljenek. Ennek célja az, hogy – hacsak annak jogi vagy észszerű akadálya nincs – az érintett adat „tűnjön el” a fellelhető adatbázisokból.
 5. Az adatkezelés korlátozásához való jog: bizonyos esetekben a személyes adatok kezelésével érintett személy kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását – például egy tisztázatlan, jogvitás helyzetben, vagy akkor, ha az adatkezelés nem szükséges már, de az adatalany azt mégis szeretné.
 6. Adathordozhatósághoz való jog: az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő. Azaz megkönnyíti az adatkezeléssel érintett helyzetét, hogy személyes adatait egyik adatkezelőtől a másikhoz vigye át. Bár ez a jog jól hangzik, kérdés, hogy mennyire lesz megvalósítható a gyakorlatban.
 7. Tiltakozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból kifolyólag bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen. Ez tipikusan akkor szokott megtörténni, amikor az érintett nem adta hozzájárulását személyes adatai adott kezeléséhez.
 1. Felhasználói jogsértések

 1. Felhasználói jogsértésnek minősülnek különösen, de nem kizárólagosan a következő magatartások:
 1. Az oldalon kifejtett tevékenység során megvalósított büntetőjogi, valamint szabálysértési tényállás. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az ilyen jellegű magatartások megvalósításáról a tudomásszerzés után haladéktalanul értesíti a hatáskörrel rendelkező hatóságokat.
 2. Az oldal szerzői jogi oltalom alatt álló tartalmának engedély nélküli bárminemű felhasználása.
 3. Bármely tevékenység, amely az oldal rosszhiszemű adaptációjára, feltörésére, leállítására, visszafejtésére irányul, különösen – de nem kizárólag – a hacker-tevékenység.
 4. Az oldalon történő engedély nélküli reklámok elhelyezése.
 5. Jogszabályt, valamint más személyeket jogaikban sértő adatok elhelyezése.

 1. A Felhasználási Feltételek módosítása

 1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy a Felhasználási Feltételeket egyoldalúan bármikor módosítsa, egyúttal a Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy a Felhasználási Feltételek módosítását követően a Felhasználót az eszközölt módosításokról megfelelő módon (hírlevélben, belépéskor felugró ablakban stb.) tájékoztatja.
 2. A Felhasználó a Felhasználási Feltételek elfogadásával tudomásul veszi, hogy amennyiben a Felhasználási Feltételeket a Szolgáltató módosítja és (a módosítást követő adatkezelői tájékoztatás alapján) a Felhasználó a Weboldalon elérhető szolgáltatásokat a módosítást követően is igénybe veszi, az a Felhasználó részéről a Felhasználási Feltételek módosításának tudomásulvételét és elfogadását jelenti. Ennek értelmében a Felhasználási Feltételek módosításához a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó külön beleegyező nyilatkozatát kérni.
 3. Nem minősül a Felhasználási Feltételek módosításának, amennyiben a Szolgáltató helyesírási hibákat javít, korrigál, adatváltozást vezet át, illetve az sem amennyiben további olyan változtatásokat eszközöl, amelyek nincsenek kihatással a Szolgáltató és a Felhasználó jogviszonyának teljesítésére. Nem minősül továbbá szerződésmódosításnak a jogszabályi környezet megváltozása, vagy hatósági aktus folytán szükségessé váló változás sem.

 1. Védjegyek és szerzői jogok

 1.  A Weboldalon megjelenő védjegyek a Szolgáltató, illetve más jogtulajdonosok kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Szolgáltató, illetve a jogtulajdonosok kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.
 2.  A honlapon elérhető információk és más dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Szolgáltatót illetik meg.

 1. Panaszkezelés és jogérvényesítés

 1. A Felhasználó e-mailben jelezheti panaszát a 6.2. pontban foglalt Szolgáltatóhoz tartozó e-mail címen. A Szolgáltató a beérkezett e-mailt 72 órán belül megválaszolja, és megkezdi az esetleges probléma kivizsgálását. Ezen túl a Felhasználó panaszával fordulhat a Weboldal „Kapcsolat” cím alatt megjelölt elérhetőségek bármelyikéhez.
 2. A Felek kötelezik magukat arra, hogy a közöttük esetlegesen felmerülő bármely jogvitát elsősorban békés úton, egymással együttműködve fogják rendezni. E körbe tartozóan a Felek jogosultak a Szolgáltató székhelye szerinti Budapesti Békéltetőtestület eljárását kezdeményezni jogvitás ügyükben.

Budapesti Békéltető Testület

székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

 1. A Felhasználó – összhangban az Adatvédelmi szabályzattal – jogosult a Személyes adatainak megadásától (azaz a regisztrációtól) kezdve az adatkezelés végéig (azaz a regisztráció törléséig) bármikor tájékoztatást kérni a kezelt adatai köréről, állapotáról, tartalmáról és általánosságban a Szolgáltatás, valamint a jogviszony vonatkozásában felmerült kérdésekről a 6.2. pontban foglalt Szolgáltatóhoz kapcsolható elérhetőségek bármelyikén.
 2. Adatváltozás bejelentése
 1. A Felhasználó jogosult a személyes adataiban bekövetkezett változásról a Szolgáltatót (a fentiek szerint e-mail vagy postai levél útján) írásban értesíteni, illetőleg azt saját Fiókjában átvezetni.
 2. Ha a Felhasználó személyes adataiban bekövetkezett változást késedelem nélkül nem jelenti be, annak következményeit maga viseli, az abból eredő hátrányos jogkövetkezmények nem háríthatóak át a Szolgáltatóra.
 1. A békés úton történő vitarendezés sikertelensége esetén a Felhasználó a Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat. A per járásbíróság hatáskörébe tartozik. A bíróságok illetékességét a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény határozza meg.  

 1. Hatálybalépés, irányadó jogszabályok

 1. A jelen Felhasználási Feltételek annak Felhasználó általi kifejezett hozzájárulása (azaz a jelölőnégyzet kipipálása) által lép hatályba a Szolgáltató és a Felhasználó viszonyában.
 2. Jelen Felhasználási Feltételek által nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai, illetve a Magyarországon hatályos jogszabályok rendelkezései irányadók. A Felhasználási Feltételek rendelkezéseit a Szolgáltató által kötelezőként elismert és Weboldalon közzétett Adatvédelmi Szabályzattal összhangban kell értelmezni.

Az adatkezelési szabályzatot készítette: Dr. Farkas Csaba Sándor

 A felhasználási feltételeket készítette: Hunya Áron


[1] A törvény szövege elérhető: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800048.TV